renew europe

Ptáte se

Do Evropského parlamentu jsem se rozhodl kandidovat s cílem aktivně hájit a prosazovat zájmy České republiky, a to zejména v oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova. Během minulého období neměla Česká republika ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova žádného svého zástupce, což znamenalo její zásadní nevýhodu a oslabení vlivu při vyjednáváních.

U stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, které bylo schváleno počátkem dubna 2019, spatřuji řadu konkrétních rizik, především zásadní negativní dopad na živočišnou výrobu a produkci citlivých komodit – což je přesný opak toho, co pro stabilizaci a dlouhodobý rozvoj sektoru potřebujeme.

S navrhovaným výrazným krácením rozpočtu nesouhlasím, protože Společná zemědělská politika je klíčová nejen pro zajištění potravinové bezpečnosti a vysokých standardů kvality potravin v EU, ale i z pohledu ochrany životního prostředí, dobré pohody a zdraví hospodářských zvířat a konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Proto se proti navrhovanému krácení budu nadále jasně vymezovat. Jsem toho názoru, že nelze navyšovat byrokratické požadavky na producenty a zpracovatele a současně jim zásadně snižovat finanční prostředky.

Vzhledem ke svým předchozím profesním zkušenostem jsem se rozhodl stát se náhradním členem Výboru pro hospodářství a měnu, kde jsou projednávána témata týkající se rozpočtu, vnitřního trhu a financí. Dalším výborem, kde jsem náhradníkem, je Výbor pro rybolov. Jsem také členem několika parlamentních delegací, které rozvíjí vztahy Evropské unie s Tureckem a se Spojenými státy americkými.